На 15 май празнуваме Деня на семейството

15 май 2013
Снимка: Simona Balint

От 1994 година, с решение на Общото събрание на ООН, на 15 май светът задружно празнува Международния ден на семейството!

Известният гръцки мислител и философ Аристотел е казал: „Човекът е социално животно!“. Защото още от древността става очевиден стремежът на хората да се събират в групи, да създават общности и да съществуват заедно и споделено. Семейството е съвкупност от хора, които са свързани помежду си по избор с устна или писмена договорка или по родство и живеят под един покрив в общо домакинство.

Формирането на семейството като такова, каквото го познаваме днес, е резултат от продължителен процес, започнал още в началото на човечеството.

Трудовете на трима учени – Йоан Баховен с „Майчинско право“, Луис Морган с „Първобитното общество“ и Енгелс с „Произход на семейството“ ни връщат назад към началните форми на „семейство“ и пътя, който е изминат, за да се стигне до днешния му облик. Според Луис Морган развитието на човечеството има три степени – дивачество, варварство и цивилизация. В своя труд „Произход на семейството, частната собственост и държавата“ Енгелс формулира етапите, през които минава развитието на семейството по този начин – кръвнородствено семейство, пуналуално семейство, семейство по двойки и моногамно семейство. Енгелс смята, че на степента на дивачеството отговаря груповият брак, на варварството — брак по двойки и на цивилизацията — моногамията. В първия етап на развитие, когато налице е групирането на хора в чисто първобитни стада, бракът като форма на отношения отсъства. Съществува промискуитет – безразборно избиране на интимни партньори, неограничени контакти между лицата от двата пола без някакви конкретни норми, правила, задължения, ангажименти или обвързване.

След стадната форма на съвместен живот между хората идват тотемните групи. Тогава се появяват и развиват формите на т.н. от изследователите "групов брак" – хората живеят затворено, в отделни пещери и сексуалните контакти се извършват само между членове на групата. Това означава само отношения вътре в групата или по друг начин казано – между роднини. С времето обаче неандерталците започват да налагат някакви ограничения в сексуалното общуване, като първо забраняват контактите между родители и деца. Остават обаче позволени и дори насърчавани връзките между братя и сестри или между братовчеди, поради което учените наричат тази форма на семейство "кръвнородово семейство". Когато oръдията на труда и производствените средства се увеличават, отделните тотемни групи започват да произвеждат повече храна и възможност за прехранване, а оттам и да увеличават своята численост. Покрай това затвореността на тотемните групи постепенно се разбива и членове на групите започват да общуват едни с други. Възможността за по-голям избор за интимни отношения с хора от друга тотемна група води до още повече ограничения за връзките в собствената тотемна група. След като има възможност за избор между повече хора, а не само между майката, сестрата или братовчедката, възниква забрана и за връзките между братя и сестри. И тъй като, реално погледнато, всички жени в тотема са сестри, а всички мъже са братя, членовете на всяка една тотемна група търсят контакти с хора от други групи. Така връзките между мъжете и жените от различни групи стават утвърдена форма на сексуално общуване. При преминаване от дивачество към варварство се утвърждава форма, наречена от учените "автичен брак" – жената си избира един мъж и двамата живеят заедно, но поддържат връзки и с други мъже и жени.

Чак при робовладелския строй настъпват промени в семейството, основно поради натрупването на богатства и придобиването по наследство – заради това трябва задължително да се знае чие е детето. Така ролите се обръщат и жената трябва да има един мъж, докато той може да има няколко жени, стига да може да издържа всичките. Римската епоха сериозно развива патриархалното семейство и тази форма се запазва и през Средновековието.

Партиархатът и патриархалното семейство за пръв път запечатва цялостта на семейството и то става самостоятелна клетка в обществото. Настъпва частична моногамия – само за жените, на мъжете е позволено многоженството, стига да може да си го позволи, разбира се. Тъй като при патриархата ролята на мъжа е водеща, а стойността на жената е по-малка, се разпространява и възприемането ѝ като предмет, в резултат на което жената преминава в семейството на мъжа и под негова власт, жените стават обект на търгуване и кражба, както и на редица задължения. Водещата роля на мъжа остава и по време на Ренесанса, тогава за жената е невъзможна мисълта за развод или брак.

Едва Модерните времена налагат едно качествено ново разбиране за семейството като институция. Започва разглеждането му като равноправен морален съюз между мъжа и жената, който е основан върху доброволния избор и най-вече върху любовта и взаимното уважение. 

Семействата днес са изключително разнолики. Спрямо това как са разпределени отношенията, съществуват: авторитарни – само един член взима решенията, или демократични, при които всички членове имат равни права и задължения. Има семейства с двама родители и деца, а има и еднородителски семейства – един родител с едно или повече деца. Разпространени са и двойките без деца, както и тези, които живеят на различни места един от други – бракът от разстояние. Все по-широко разспространена е и формата на съжителство без брак – семейство без някаква писмена официална установеност. Това се случва поради нарастващата финансова независимост на днешната жена, за която официалното брачно обвързване с мъжа с цел подсигуряване вече не е жизнено важно условие за създаване на дете.

Най-важното за семейството до днес обаче не е дали има официален документ или не, нито пък преминаването от полигамия към моногамия, не е дори забраната за контакти в семейството или недопускането на кражба или купуване на жена (всъщност това все още се практикува). Условията, които днес вече са водещи при избора на партньор за семейство в развитите общества, са любов, уважение, равенство и общ съвместен път. Благодарение на тях семейството днес, с или без някакъв официален документ, съществува във формата, в която доставя радост и щастие на хората.

 

Честит Празник на семейството!

1634 | 15 май 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате